นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน และด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสู่ความเป็นผู้นำ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคณะผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคน มีความมุ่งมั่น ดังต่อไปนี้

  1. ป้องกันการบาดเจ็บ และโรคจากการทำงาน โดยการชี้บ่ง ประเมินความเสี่ยงวางแผนการควบคุม และเฝ้าติดตามการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
  2. การป้องกัน ปกป้อง และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นผลกระทบด้านการใช้พลังไฟฟ้า สิ่งปฏิกูลมูลฝอย และน้ำเสีย
  3. ปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกำหนด ข้อบังคับเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน และด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด
  4. สร้างและพัฒนาระบบการจัดการที่สามารถลดความเสี่ยงจากอันตรายต่างๆ โดยเฉพราะการทำงานกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีเสียงดัง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในทุกพื้นที่และทุกกิจกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  5. ตั้งวัตถุประสงค์ และจัดทำแผนโครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและด้านสิ่งแวดล้อม ยกระดับการป้องกันอุบัติเหตุ โรคจากการทำงานมากกว่าการรับมือ
  6. สนับสนุนการดำเนินระบบ โดยเฉพาะการจัดให้มีทรัพยากร งบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม เพื่อดำเนินระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิผล
  7. พัฒนาขีดความสามารถและความตระหนักของบุคลากรด้านความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อม

                บริษัทฯ ถือว่า ความมุ่งมั่นในนโยบายนี้ เป็นสิ่งที่ทุกคนเกี่ยวข้องต้องใส่ใจ และถือเป็นหน้าที่ในการปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมต่อไป

                   "ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยจากการทำงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฏหมาย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง"

            

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Engine by CW | Copyright © 2023 channakorn.com
All Rights Reserved.

person
วันนี้
1
people
เดือนนี้
3901
signal_cellular_alt
ทั้งหมด
12302